หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเวียงเก่า

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเวียงเก่า

ประกาศ แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเวียงเก่า พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔0 มาตรา ๙ กำหนดให้หน่วยงาน ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องดำเนินการตามมาตรฐาน เว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอำนวยความสะดวก ให้ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นบัจจุบัน นั้น

ประกาศขายกระเบื้องมุงหลังคาและบานเกร็ด

ตามที่โรงพยาบาลเวียงเก่า ได้ซ่อมแซมอาคารจ่ายกลางและเปลี่ยนหลังคาใหม่จากกระเบื้องเป็นแผ่นเมทัลชีท ทำให้มีกระเบื้องเก่าที่รื้อออกมา จำนวน ๕๖๐ แผ่น และบานเกร็ดพร้อมทั้งชุด จำนวน ๑๕ ชุด

ทางโรงพยาบาลเวียงเก่า จึงขอจำหน่าย กระเบื้องและบานเกร็ด ตามรายการต่อไปนี้

รายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

3.รายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน